Close

Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN
Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Dynamic Academy en de cursist als weergegeven op het inschrijfformulier.

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN
a. Het opleidingsinstituut: Dynamic Academy te Houten.
b. De cursist: degene die zich na ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door het opleidingsinstituut georganiseerde opleidingen.
c. De studiegids of website: studie informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld.
d. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.
e. Examen: een officiële toets, waardoor een (deel van een) opleiding wordt afgerond. De vorm van een examen kan zijn: theoretische toets, praktijktoets, portfoliobeoordeling, proeve van bekwaamheid en/of assessment.

2. DE OPLEIDING
a. De cursist wordt de garantie gegeven dat de opleiding, waarvoor een examen mogelijk is, is afgestemd op de eisen van de examen afnemende instantie. Indien deze eisen worden gewijzigd, dan zal de opleiding daaraan worden aangepast.
b. Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat in de studiegids/website.

3. DE OVEREENKOMST TUSSEN HET OPLEIDINGSINSTITUUT EN DE CURSIST
a. De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van het volledige ondertekende inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van het opleidingsinstituut. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
b. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.

4. KOSTEN VAN DE OPLEIDING
Aan de opleiding zijn onder meer de navolgende kosten verbonden:
a. Lesgeld: het opleidingsinstituut bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit in de studiegids/website.
b. Leermiddelen en materialen: het opleidingsinstituut bepaalt de kosten voor leerboeken, dictaten
en werkmateriaal en vermeldt deze in de studiegids/website.
c. Examengeld: kosten welke verband houden met het afleggen van een examen. Indien de cursist
zich heeft aangemeld voor een examen is het volledige examengeld altijd bij vooruitbetaling
verschuldigd.

5. BETALING VAN HET LESGELD
a. Het opleidingsinstituut bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.
b. Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij
betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.
c. Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen
voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde
lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
d. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut (zie
art. 7.f) blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het
verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.

6. DE VOORWAARDEN VOOR HET ANNULEREN VAN DE OPLEIDING
Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:
a. Annulering geschiedt door een aangetekend schrijven.
b. Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 10% van het lesgeld
verschuldigd met een minimum van € 50,00.
c. Bij annulering tussen 28 dagen en 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 25% van
het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.
d. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist het volledige
lesgeld verschuldigd.
e. Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.
f. Er geld een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen

7. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
a. De cursist kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot
restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog)
niet geleverd lesmateriaal.
b. Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de cursist gedurende 14 dagen na het sluiten van
een overeenkomst met betrekking tot een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden.
c. De cursist heeft in geval van ontbinding overeenkomstig lid b recht op kosteloze terugbetaling
van wat hij/zij al heeft betaald. Het opleidingsinstituut betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval
binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
d. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid b bestaat, als het onderwijs door het
opleidingsinstituut met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van 14 dagen is
verstreken.
e. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van
datum van overlijden.
f. Het opleidingsinstituut is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen,
wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat
de belangen van het opleidingsinstituut of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad.
De verplichting tot betalen van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

8. INVORDERING VAN HET LESGELD
Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het
verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag
wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

9. MATERIALEN
Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en
welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen
bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist.

10. AANSPRAKELIJKHEID
a. Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan
cursisten toebehorende voorwerpen.
b. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op
kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
c. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

11. LESTIJDEN EN PLAATS
a. Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins
de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de
cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk
kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een
gedane aanbetaling zal door het opleidingsinstituut worden gerestitueerd.
b. Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de
plaats waar de lessen worden gegeven tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht
kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.
c. De vakanties worden door het opleidingsinstituut vastgesteld en aan het begin van de opleiding
bekendgemaakt.

12. AUTEURSRECHT
Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het
opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke
toestemming van het opleidingsinstituut.

13. HUISREGELS
a. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
b. De cursist verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren
te maken.
c. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor
aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut.
d. De cursist dient de werkplek schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet
genuttigd worden in de leslokalen.
e. Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om
mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.
f. Tijdens de lessen is het niet toegestaan te fotograferen of te filmen

14. GESCHILLEN
Bij geschillen tussen de cursist en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of
voortvloeit uit de overeenkomst tussen Dynamic Academy en de cursist, kan een klacht hierover aan
de directie van het opleidingsinstituut worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 10
werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht. U kunt een klacht ook voorleggen aan een
onafhankelijke mediator. Het oordeel van de onafhankelijke mediator is voor het opleidingsinstituut
bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. Klachten en de wijze
van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vijf jaren bewaard.
Los van het vorengaande staat het de cursist vrij zich bij klachten te wenden tot de inspectie
Onderwijs voor Volwassenen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Klachten zullen te allen tijde door beide partijen vertrouwelijk worden behandeld.

15. STUDIEGIDS
Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen in de studiegids
voorbehouden.

social_facebook social_twitter